Πανορθόδοξη Σύνοδος

Επίσημη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Μόσχας

Русская версияУкраинская версияМолдавская версия
Пατριαρχείο

Ἱερά Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας: Ἡ Σύγκληση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ἐπιβεβλημένη

Ἱερά Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας: Ἡ Σύγκληση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ἐπιβεβλημένη
Εκτύπωση
9 Ιουνίου 2016 έτος 23:57

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ

Ἡ Σύγκληση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ἐπιβεβλημένη

Στή συζήτηση, ἡ ὁποία ἔχει ἐνταθεῖ τίς τελευταῖες ἡμέρες σχετικά μέ τήν προγραμματισθεῖσα Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὁρθοδοξίας, αἰσθανόμαστε τό χρέος νά ὑπογραμμίσουμε ἐπιγραμματικά ότι:

1. Ἡ Σύγκληση τῆς ἐν λόγῳ Συνόδου ἀποφασίσθηκε στίς δύο τελευταῖες Συνάξεις τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, στήν Κωνσταντινούπολη τό 2014 καί στό Σαμπεζύ (Γενεύης) τό 2016. Τήν ἀπόφαση στήν Κωνσταντινούπολη δέν τήν ὑπέγραψε μία Εκκλησία, παρά ταῦτα ἡ συντριπτική πλειοψηφία τήν υἱοθέτησε. Τό ἴδιο συνέβη στή Σύναξη τοῦ 2016 στή Γενεύη.

Ἡ ἀκύρωση τῆς συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου δέν μπορεῖ νά γίνει χωρίς νέα ἀπόφαση τοῦ σώματος πού τήν ἀποφάσισε. Δέν εἶναι δυνατόν νά ματαιωθεῖ τήν τελευταία στιγμή μέ ἀνακοινώσεις καί μηνύματα διαφόρων πλευρῶν.

2. Ἡ ἀρχή τοῦ consensus (σύμπνοια, συναίνεση, ὁμοφωνία) ἰσχύει, ὅταν συνεδριάζουν τά ἐκκλησιαστικά ὄργανα, μελετοῦν τά θέματα καί λαμβάνουν ἀποφάσεις. Τήν ἔννοια τοῦ consensus διευκρίνησε κατά τήν εἰσαγωγική του ὁμιλία ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος τό 2016 στό Σαμπεζύ, χωρίς νά ἐγερθοῦν ἀντιρρήσεις. Τό consensus δέν σημαίνει veto. Γενικότερα δέν πρέπει νά παραθεωρεῖται, ἰδίως κατά τή διαδικασία λήψεως τῶν ἀποφάσεων ἐν συνόδῳ, ἡ σχετική ἐκκλησιαστική παράδοση εἴκοσι αἰώνων.

3. Προφανῶς τά ὑφιστάμενα προβλήματα εἶναι πολλά. Γι’ αὐτό ἀκριβῶς καί ἡ πραγματοποίηση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου εἶναι ἐπιβεβλημένη. Δέν εἶναι δυνατόν νά λυθοῦν ὅλα. Ἀς ἀντιμετωπιστοῦν ἔστω μερικά. Εἶναι προτιμότερο τό λίγο ἀπό τό τίποτα. Ἡ προσέγγιση τῶν ὑπολοίπων ζητημάτων ἄς δεηθοῦμε νά πραγματοποιηθει σέ μία προσεχῆ Σύνοδο. Ἡ ἀναβολή τῆς προγραμματισθείσης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου θά πληγώσει τοὐς ἀνά τόν κόσμον Ὀρθοδόξους καί θά τραυματίσει διεθνῶς τό κῦρος τῆς Ὁρθοδοξίας.

4. Καί μία θερμή παράκληση πρός τήν Πανορθόδοξο Γραμματεία τῆς Συνόδου (Κανονισμός Ὀργανώσεως καί Λειτουργίας ἀριθ. 6,7 παρ. 7), ἡ ὁποία συνέρχεται αὔριο στήν Κρήτη γιά τίς τελικές ἀποφάσεις: Ἄς καταβληθεῖ κάθε δυνατή προσπάθεια γιά τή συμμετοχή ὅλων τῶν μελῶν τῆς Συνόδου στήν πανηγυρική ἐναρκτήριο Θεία Λειτουργία τῆς Πεντηκοστῆς καί τόν ἑσπερινό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Πρόκειται γιά βασικό συμβολισμό ἑνότητος. Οἱ μετακινήσεις ἑνός πολυπληθοῦς, δυσκινήτου συνόλου σέ μεγάλες ἀποστάσεις αὐξάνει τά ἔξοδα, τόν κόπο, τά ἀπρόοπτα ἀλλά καί τούς ἐνδεχομένους κινδύνους. Ἅς θυσιασθοῦν ἐπιθυμίες καί σκοπιμότητες. Προέχει ἡ ἀπρόσκοπτη καί ἤρεμη διεξαγωγή τῶν συνεδριῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

«Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα ἢ νοοῦμεν, κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν, αὐτῷ ἡ δόξα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ εἰς αἰῶνας αἰώνων» (Εφεσ. 3:20-21).

Τίρανα 8 Ἰουνίου 2016

Ἁπόδοση τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα

Ἱερά Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας